About

درباره ما

در این بخش با اهداف، برنامه ها و همکاران ما آشنا شوید

OUR Mission

we strive to live with compassion, kindness & Empathy

ماموریت ما:

ما تلاش می کنیم با شفقت، مهربانی و همدلی زندگی کنیم

permissions

مجوز فعالیت

# تمام روانشناسان به اتفاق معتقدند ریشه تمام یا بیشتر مشکلات روانی در کودکی است.

# ما معتقدیم اگر مشکلات فرد از خانواده شروع می گردد، پس بدون شک، درمان نیز باید از خانواده شروع گردد.

خانواده سالم = جامعه سالم

دکتر هادی خیرآبادی
موسس مرکز مشاره سرود زندگی

team

همکاران ما

برای دریافت وقت و هماهنگی وقت مشاوره تماس بگیرید

دکتر هادی خیرآبادی

متخصص روان درمانی و مشاوره

دکتر مسعود آهوان

متخصص روان درمانی و مشاوره

اسدالله کیوانلو شهرستانکی

کارشناس ارشد مشاوره

زهرا اکبری

کارشناس ارشد روانشناسی

دکتر مصطفی بلقان‌آبادی

متخصص روان درمانی و مشاوره